۱- در ترمینال دستورهای زیر را تایپ کنید:

sudo /sbin/modprobe tun sudo apt-get install openconnect sudo openconnect Server

۲- به جای Server آدرس سروری که می خواهید با آن وصل شوید را وارد کنید.
۳- موقع درخواست، username و سپس password خود را وارد کنید.
توجه: برای قطع ارتباط، در همان ترمینال قبلی کلید Ctrl+Z را بزنید.
توجه: سرور های Cisco AnyConnect بعد از خرید به ایمیل شما ارسال شده است.